ឯកសារ

ប្រកាសស្តីពី ការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្មល្បែងកំសាន្ត អេឡិចត្រូនិច និង មេកានិចគ្រប់ប្រភេទ (ស្លុតម៉ាស៊ីន)
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មីនា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ