ឯកសារ

ប្រកាសស្ដីពី ការបែងចែកភារកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​កញ្ញា ២០០៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ