ឯកសារ

ប្រកាសលេខ ២២១ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពីការតែងតាំងមន្ត្រីអង្គភាព​គ្រប់គ្រង និង​សម្របសម្រួល​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​មូលនិធិធានាឥណទាន (អ.ម.ធ.ឥ.) ។
ថ្ងៃទី២០ ខែ​មេសា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ