ឯកសារ

ប្រកាសលេខ ១៩៣ សហវ.អពដ.ប្រក ស្ដីពីវិធាន និងនីតិវិធីចាត់ទុកបំណុលពន្ធជាប្រាក់ពន្ធមិនអាចប្រមូលបាន
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ