ឯកសារ

ប្រកាសលេខ ១៧៦ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការលទ្ធកម្មអន្តរក្រសួង ស្ថាប័ន ដើម្បីជ្រើសរើស ភ្នាក់ងារលទ្ធកម្មឯករាជ្យ សំរាប់គំរោងហិរញ្ញប្បទាន ដោយធនាគារពិភពលោក
ថ្ងៃទី១៩ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ