ឯកសារ

ប្រកាសលេខ ០៤២ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២ ស្ដីពី​ការ​ប្រមូលពន្ធ​លើ​មធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូន និង យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១២ ។
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​កុម្ភៈ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ