ឯកសារ

ប្រកាសលេខៈ ០៩៤ សហវ.ប្រក ស្ដីពីការបន្ថែមសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការអភិវ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មករា ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ