ឯកសារ

ប្រកាសរួមលេខៈ ១២៨​ សហវ.ប្រក / ០៥០ ប្រក.កសក ស្ដីពីប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់មន្រ្តី ដែលបានចូល​រួម​បង្រ្កាបបទល្មើសអនាម័យសត្វ សាច់ និង​ផលិតផលមានដើមកំណើតពីសត្វ
ថ្ងៃទី៨ ខែ​កុម្ភៈ ២០០៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ