ឯកសារ

បទ​បង្ហាញ​ស្ដីពី​ការកសាង​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ