ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​សីហា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ