ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី១០ ខែ​កុម្ភៈ ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ