ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ២០២៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ