ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​ធ្នូ ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ