ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី៨ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ