ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​កក្កដា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ