ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​មករា ២០២២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ