ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
ថ្ងៃទី២ ខែ​វិច្ឆិកា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ