ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២០
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​មករា ២០២១

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ