ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១
ថ្ងៃទី២០ ខែ​កុម្ភៈ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ