ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កុម្ភៈ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ