ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មេសា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ