ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មេសា-ឧសភា ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​មិថុនា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ