ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​ធ្នូ ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ