ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​ឧសភា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ