ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី៧ ខែ​មិថុនា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ