ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មិថុនា-កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី២៥ ខែ​កញ្ញា ២០១៣

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ