ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣
ថ្ងៃទី២១ ខែ​មករា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ