ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី២២ ខែ​ឧសភា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ