ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី៣ ខែ​កញ្ញា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ