ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី១ ខែ​តុលា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ