ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ កញ្ញា-តុលា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី១៧ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ