ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា-វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី២៦ ខែ​មករា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ