ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​មេសា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ