ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឧសភា – មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី១៣ ខែ​សីហា ២០១៥

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ