ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា – វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥
ថ្ងៃទី២៨ ខែ​មិថុនា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ