ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
ថ្ងៃទី៨ ខែ​សីហា ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ