ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦
ថ្ងៃទី២៧ ខែ​ធ្នូ ២០១៦

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ