ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦
ថ្ងៃទី១ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ