ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី៤ ខែ​ធ្នូ ២០១៧

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ