ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ដល់ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី៨ ខែ​មករា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ