ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ដល់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧
ថ្ងៃទី១៥ ខែ​កុម្ភៈ ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ