ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ដល់ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី១២ ខែ​កញ្ញា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ