ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ដល់ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​តុលា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ