ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី២៩ ខែ​វិច្ឆិកា ២០១៨

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ