ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា-វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី៣ ខែ​មករា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ