ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
ថ្ងៃទី១ ខែ​មីនា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ