ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី២១ ខែ​តុលា ២០១៩

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ