ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១
ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ