ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា-តុលា ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី២ ខែ​មករា ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ