ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ថ្ងៃទី២០ ខែ​កុម្ភៈ ២០២០

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ